Voor alle vragen over drank,
drugs, pillen, gamen en gokken

Home » Over ons » Jaarcijfers

Jaarcijfers

Het Druglijn-jaarverslag bevat niet alleen cijfers over de contacten. Het biedt jaar na jaar ook een zicht op cijfers uit de ruimere werking: hoe vaak de online zelftests afgelegd worden en DASH of GRIP gebruikt worden, hoe tevreden de chatters en mailers zijn en nog veel meer. Elk jaar rond april of mei verschijnt het jaarverslag met cijfers van het voorafgaande jaar.

Vijf markante weetjes over recordjaar 2022

1. Voor het vierde jaar op rij werd een record aan vragen beantwoord

Sinds 2019 stijgt het aantal vragen aan De Druglijn onafgebroken. Op vier jaar tijd nam het aantal vragen per jaar met een duizendtal toe. Het toenemen van het aantal contacten gaat ook alsmaar sneller: in 2022 werden 7% meer vragen beantwoord dan het jaar voordien; in 2020 bedroeg de stijging slechts 2%. Tegelijkertijd valt ook op dat de contacten met de lijn gemiddeld langer duren dan vroeger.
Een deel van de verklaring voor de stijging, ligt bij de chatservice. De Druglijn zet al 20 jaar in op online beantwoordwerk, eerst via mail, later ook via chat. De voorbije jaren werd er extra geïnvesteerd in de beschikbaarheid via chat. In 2019 werden de openingsuren een eerste keer uitgebreid. Tijdens de eerst lockdown van de COVID-crisis in maart 2020 besliste het team om de openingsuren van de chatservice te verdubbelen. Maar het aantal chatgesprekken is sindsdien meer dan verdriedubbeld, wat duidelijk maakt dat de stijging niet enkel aan die uitbreiding ligt. Het aantal telefoongesprekken nam bijvoorbeeld ook verder toe in 2022.

Alles samen werd aan 8.525 bellers, mailers en chatters een antwoord op maat bezorgd. Meer in detail bekeken werden 3.614 telefoongesprekken gevoerd, 2.500 chats en 2.411 mails beantwoord.

2. Dankzij de chatservice worden meer jongeren bereikt

Voor zover de leeftijd van de bellers, mailer of chatters bekend wordt bij het contact, blijkt dat een op drie (35%) jonger is dan 25 jaar. In de chatgesprekken loopt dat op tot bijna zes op tien (57%). De telefoonlijn spreekt jongeren duidelijk veel minder aan: slechts een beller op tien was jonger dan 25 jaar. Een telefoongesprek heeft dan weer de voorkeur van vooral veertigers (30%) en dertigers (27%). Een beller op vier (25%) was ook ouder dan vijftig. Bij mailers is er een grotere spreiding qua leeftijd. Toch ligt ook daar het zwaartepunt bij jongeren. 42% van de mailers was jonger dan 25 jaar. Bij de jongste mailers (jonger dan 15 jaar) gaat het vooral om mails omwille van schoolopdrachten.

3. Mensen die gebruiken, gokken of gamen nemen meer contact dan ooit

Meer dan vier op tien vragen kwam van mensen die drank, drugs of pillen gebruik(t)en, gokken of gamen. Het percentage vragen van hen nam in 2022 verder toe en steeg op vijf jaar tijd van 39% naar 46%. Bij chatters vertegenwoordigen ze zelfs de meerderheid (53%), bij mailers net niet (49%). Ouders (15%) maken de tweede grootste groep uit. Zij bellen veel vaker dan dat ze mailen of chatten. Partners, broers en zussen, kinderen van gebruikende ouders en overige familieleden zijn samen goed voor bijna een op vijf van alle contacten. Afhankelijk van hun leeftijd gaat hun voorkeur uit naar contact via telefoon, mail of chat.

4. Alcohol steeds duidelijk het meest besproken product

Samen met cocaïne blijven cannabis en alcohol de drie drugs waarover het vaakst contact wordt genomen. Het aantal vragen over alcohol ligt sinds 2020 hoger dan het aantal vragen over cannabis en nam in percentage ook verder toe tot 32% (ten opzichte van 30% in 2021). Omgekeerd daalde het aantal vragen over met een procent tot 24%. Enkel in chatgesprekken worden nog meer vragen over cannabis dan over alcohol gesteld.
Het aantal vragen over cocaïne schommelde jarenlang rond 16 %. In 2022 nam dat toe tot 18%. Het is uiteraard de drug die het voorbije jaar het sterkst in de aandacht stond omwille van de cocaïnehandel en het daaraan gerelateerde geweld.
Andere illegale drugs komen een stuk minder aan bod. Het percentage vragen over xtc bleef stabiel (4%) terwijl dat voor vragen over speed afnam (ook 4%). Over heroïne (2%), lsd (1%), GHB (1%) en ketamine (3%) blijft het aantal vragen beperkt. Wat betreft nieuwe psychoactieve stoffen (NPS) is er wel een zeker toename (4%).
Ook omtrent medicatie, gokken en problematisch gamen krijgt De Druglijn vragen. Al blijven de percentages vragen over gokken (4%) en gamen (9%) lager dan over medicatie (10%), ze nemen de laatste jaren wel toe. Zo worden er inmiddels meer vragen over gesteld dan over tal van illegale drugs.

5. Website, online tests, zelfhulp en zelfzorg blijven scoren

Het aantal bezoekers op deze site nam in 2022 toe nadat het in de twee jaren voordien wat was teruggevallen. Druglijn.be werd bijna een miljoen keer bezocht (992.018 sessies).
Op de site werden 10.082 kennistests volledig afgelegd en werd met 63.247 zelftests gecheckt hoe riskant iemands gebruik van drank, drugs en pillen of gok- en gamegedrag is. Bovendien gingen 373 mensen aan de slag met de online zelfhulpmodule DASH om hun gebruik te verminderen of te stoppen. Het gebruik van GRIP (de set van zelfzorgtools voor kinderen van ouders met afhankelijkheidsproblemen, voor ouders en voor partners) zit in de lift. In heel 2021 werden in totaal 11.650 sessies van deze drie tools gestart.

Over ons

Onze werking

Van telefoonlijn groeide De Druglijn uit tot een omvattende service met een ruim online aanbod. Publicaties en campagnes dragen bij tot sensibilisering en beeldvorming over alcohol en andere drugs.

Hoe we werken

De Druglijn is doordrongen van een duidelijke visie op alcohol- en ander druggebruik én op het beantwoordwerk. Degelijk opgeleide mensen en samenwerking zijn daarin essentieel.

Resultaten en rapportering

De duizenden contacten zijn een schat aan anonieme informatie. Wie maakt zich waarover zorgen? Wat zijn de noden op vlak van hulp en preventie? De Druglijn brengt het in kaart.